Všeobecné obchodní podmínky

Osobní návštěvy a dárkové poukázky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb ve studiu podnikatele
Vladimír Hajduk, MBA, LL.M., IČ 76479609, v provozovně Tř. 1. máje 2063, Hranice, 75301 a kupujícím poskytovaných služeb.

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby a služby osobního charakteru a pro osobní hygienu na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo objednáním konkrétního termínu masáže, návštěvy či jiné procedury projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Dohodnutím termínu vzniká závazná objednávka a je uzavřen smluvní vztah. Objednání k osobní návštěvě nebo zajištění online konzultace je možné pouze přes rezervační systém dostupný na těchto webových stránkách. Ostatní komunikační kanály nejsou akceptovány jako platný způsob objednání.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Není možné k nám přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem výhradně přes on-line rezervační systém. Dohodnutý termín je závazná objednávka.

Na dohodnutý termín návštěvy je ve studiu příslušný čas rezervován pouze pro jednoho zákazníka. Znamená to, že v salonu je pouze zákazník a má maximální pozornost a péči, nemusí se obávat souběžného ošetřování s jiným zákazníkem.

2.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte mě prosím emailem hajduk@wanghranice.cz nebo SMS na číslo 774 621 485. Dále navazuje bod 2.9 těchto obchodních podmínek.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude masáž nebo ošetření provedeno ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud dojde ke zpoždění (dopravní situace atd.), informujte mě prosím na číslo 774 621 485. Neomluvená zpoždění nebo zpoždění delší než 30 minut již mohou zasahovat do harmonogramu dalších návštěv, což je nepřípustné a takové zpoždění může být důvodem ke zrušení celé návštěvy.

2.4. Absence zákazníka
Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze klientů a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu. Toto striktní opatření jsme zavedli s ohledem na slušné klienty, kteří na svůj termín někdy musí čekat dlouho.

2.5. Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek,
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru,
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu,
e) zákazník se vyjadřuje nepřístojným způsobem.

2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během návštěvy či masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během návštěvy či masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během návštěvy či masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během návštěvy či masáže bude zákazník chovat nepřístojným způsobem.

2.6.1 Nepřístojný způsob chování
Nepřístojný způsob chování (jakékoliv obtěžování, vulgární mluva, nerespektování pravidel a provozního řádu provozovny) je důvodem k okamžitému ukončení návštěvy. Provozovatel je oprávněn takového zákazníka již znovu neobjednat.

2.7. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

2.8. Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Za práci o víkendu či ve svátek účtuji příplatek 40% z ceny návštěvy. Nejsem plátce DPH.

2.9. Náhrada škody za zrušenou návštěvu
2.9.1. Zrušení návštěvy zákazníkem nebo absence zákazníka
a) V případě, že se na domluvenou návštěvu nedostavíte a ani se z ní neomluvíte, nárokuji si náhradu škody ve výši 100% ceny objednaných služeb. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, nárokuji si náhradu škody v paušální výši 900 korun českých.
b) V případě, že zrušíte návštěvu méně než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy, nárokuji si náhradu škody ve výši 100% ceny zrušené návštěvy. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, nárokuji si náhradu škody v paušální výši 900 korun českých.
c) V případě, že zrušíte návštěvu více než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy, nárokuji si náhradu škody ve výši 50% ceny zrušené návštěvy. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, nárokuji si náhradu škody v paušální výši 800 korun českých.
d) V případě, že k rušení návštěv objednaných zákazníkem dochází opakovaně (bez ohledu zda omluvenému či neomluvenému a bez ohledu na čas, kdy byly zrušeny) si vyhrazuji právo takového zákazníka dále neobjednat.

2.9.2. Zrušení návštěvy provozovatelem
a) V případě, že zruším zákazníkem objednanou návštěvu méně než 24 hodin před časem začátku, připíši zákazníkovi 100% z ceny objednaných služeb dané návštěvy na předplacený účet a tuto částku může následně zákazník využít ke snížení ceny následující návštěvy. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, připíši zákazníkovi náhradu v paušální výši 900 korun českých.
b) V případě, že zruším zákazníkem objednanou návštěvu více než 24 hodin před časem začátku, připíši zákazníkovi 50% z ceny objednaných služeb dané návštěvy na předplacený účet a tuto částku může následně zákazník využít ke snížení ceny následující návštěvy. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, připíši zákazníkovi náhradu v paušální výši 800 korun českých.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky studia, nelze jej použít na úhradu zboží. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia www.orientalnimedicina.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Prokázání poukazu za účelem jeho použití
Zákazník, který chce částečně nebo zcela uplatnit poukaz na služby uvedené v ceníku služeb, je povinen doložit jednoznačný kód takového poukazu. Doložit jej může buď uvedením při objednání služeb v objednávkovém formuláři v místě k tomu příslušném (pole “Zadejte kód dárkové poukázky”) nebo donesením poukazu s sebou na osobní návštěvu. Nevyužije-li zákazník ani jedné možnosti, není možné za služby částečně ani zcela zaplatit dárkovým poukazem.

4.3. Nepřenositelnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz může použít pouze osoba, pro kterou byl jmenovitě zakoupen. Použití jinou osobou není možné.

4.4. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.5. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním/bezhotovostním doplatkem.

5. Výpočet ceny návštěvy a Platba za návštěvu

5.1. Výpočet ceny návštěvy
Cena za návštěvu je součtem cen všech objednaných služeb a případného času stráveného v provozovně navíc. Tento nad rámec objednaných služeb strávený čas je považován za čas konzultační a cena vychází z aktuálně platné hodinové sazby uvedené v ceníku služeb na těchto webových stránkách. Předběžnou orientační cenu vidí zákazník v průběhu procesu objednání návštěvy v online rezervačním systému, přičemž tato cena je zároveň cenou minimální a je východiskem pro výpočet případné náhrady škody podle bodů 2.9.1 a), b), c) a d) jakož i bodů 2.9.2. a), b). Finální faktuovanou cenu ovlivňují skutečně využité služby a celková délka osobní návštěvy nebo videokonzultace.

5.2. Platba za návštěvu
Upřednostňovaným způsobem platby je platba bankovním převodem, kdy zákazník po ukončení návštěvy obdrží přímo ve studiu údaje k platbě nebo QR kód ke komfortnímu provedení platby v mobilní aplikaci banky nebo tyto údaje obdrží do 24 hodin do emailové schránky. Dalšími způsoby jsou platba na bankovním platebním terminálu či platba v hotovosti. Pokud má zákazník předplacený finanční obnos z vlastních prostředků nebo z fondu FKSP, bude cena za návštěvu strhnuta z tohoto předplaceného obnosu až do jeho vyčerpání. Pokud má zákazník dárkový poukaz na své jméno, může cenu návštěvy uhradit hodnotou tohoto dárkového poukazu až do výše 100% vypočtené ceny objednaných služeb.

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vytvořeny dne 26. 9. 2019.
Poslední aktualizace obchodních podmínek proběhla dne 3.1.2024.
Vstupují v platnost a účinnost dne 3.1. 2024.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
V případě změny obchodních podmínek se uplatňují obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Poslední provedené změny
Datum: 22. 7. 2022
Bod 1.3 – Upravena informace o možnosti objednání k osobní návštěvě nebo zajištění online konzultace pouze přes rezervační systém.
Bod 2.8 – Upravena informace o příplatku za práci o víkendu či ve svátek – úprava příplatku na 40% z ceny návštěvy.
Bod 2.9 – Doplněna informace o nároku na kompenzaci ve výši 100% ceny zrušené návštěvy v případě, že zákazník termín zruší méně než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy. Doplněna informace o nároku na kompenzaci ve výši 50% ceny zrušené návštěvy v případě, že zákazník termín zruší více než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy.
Bod 5 – Přidán bod 5.1 (Výpočet ceny návštěvy) a bod 5.2 (Platba za návštěvu).

Datum: 17. 7. 2023
Bod 2.9.2 – Specifikovány procentuální náhrady určené zákazníkovi v případě, že objednanou návštěvu zruší terapeut. Rozděleno na varianty zrušení návštěvy méně než 24 hodin před jejím začátkem a váce než 24 hodin před jejím začátkem.

Datum: 3.1.2024
Bod 2.9.1 – Název zpřesněn z “Zrušení návštěvy zákazníkem” na “Zrušení návštěvy zákazníkem nebo absence zákazníka”.
Bod 2.9.1 a) Změněna částka náhrady na 900 Kč, pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb.
Bod 2.9.1. b) Změněna částka náhrady na 900 Kč, pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb.
Bod 2.9.1. c) Změněna částka náhrady na 800 Kč, pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb.